Όροι Χρήσης

Με την είσοδο και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης. Αν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, δεν πρέπει να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα.

Η Υαλοπίνακες Μαρίνης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ? επανάληψη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από μέρους σας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους χρήσης, δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη δέσμευση από τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Κανένα τμήμα των παρόντων όρων χρήσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόρριψη άλλων νομικών δικαιωμάτων σας.

Συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα ιστοσελίδα με τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν θα αποδεχτείτε οποιαδήποτε τροποποίηση οφείλετε να διακόψετε αμέσως τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

  1. Ακρίβεια περιεχομένου

       Η Υαλοπίνακες Μαρίνης καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο. Ωστόσο, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή ή άλλη) σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η Υαλοπίνακες Μαρίνης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα.

  1. Πνευματική ιδιοκτησία

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα στοιχεία ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, το λογισμικό και όλοι οι κώδικες HTML ή άλλοι, παραμένουν ανά πάσα στιγμή δεσμευμένοι για αποκλειστική χρήση από την Υαλοπίνακες Μαρίνης και υπάγονται στην προστασία της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να μεταβιβάζουν, να προβάλλουν, να αναδιανέμουν, να αναπαράγουν, να εκδίδουν, να διαθέτουν στο κοινό, να αδειοδοτούν, να εκμεταλλεύονται εμπορικά, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να μεταφέρουν, ή να πωλούν οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται, μόνιμα ή περιστασιακά, στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς της προηγούμενη έγγραφη άδεια περί τούτου της  Υαλοπίνακες Μαρίνης

Με εξαίρεση οποιαδήποτε περί του αντιθέτου δήλωση, η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσεων δεδομένων και άλλα πνευματικά δικαιώματα, που όλα αποτελούν ιδιοκτησία της  Υαλοπίνακες Μαρίνης Η αντιγραφή των προαναφερόμενων πληροφοριών και η μεταφορά τους σε άλλον διακομιστή ή τοποθεσία με σκοπό τη δημοσίευση, την αναπαραγωγή ή τη διανομή τους, απαγορεύεται ρητώς.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Υαλοπίνακες Μαρίνης και έχει εξασφαλίσει την άδεια χρήσης τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@marini.gr

  1. Απαγόρευση εμπορικής χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο με τον τρόπο που σας έχει εξουσιοδοτήσει ρητώς η Υαλοπίνακες Μαρίνης ή οι αδειοδότες αυτής.

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Υαλοπίνακες Μαρίνης

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την παρούσα ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται σε αυτήν, μόνιμα ή περιστασιακά, προκειμένου να προωθήσουν οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) και της διαφήμισης, της προώθησης ή της δημιουργίας δράσεων σε άλλη ιστοσελίδα.

  1. Υπερσυνδέσεις

Η Υαλοπίνακες Μαρίνης μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να συμπεριλάβει υπερσυνδέσεις στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία ή υπόκεινται στον έλεγχο της Υαλοπίνακες Μαρίνης Τέτοιες υπερσυνδέσεις παρέχονται καθαρά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η Υαλοπίνακες Μαρίνης δεν έχει κανέναν έλεγχο και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων, το περιεχόμενό τους ή τους όρους χρήσης τους.

Συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων πριν από τη χρήση τους. 

  1.  Περιορισμός Ευθύνης

Το διαδίκτυο είναι από τη φύση του ένα ασταθές μέσο. Συνεπώς, αποδέχεστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρεται με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητά της.
H Υαλοπίνακες Μαρίνης λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάκοπη καλή λειτουργία της παρούσα ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι η ιστοσελίδα δεν θα εμφανίσει ποτέ προβλήματα διακοπής λειτουργίας, ταχύτητας, ασφάλειας ή σφαλμάτων, ότι τα ελαττώματα θα αποκαθίστανται ή ότι η ιστοσελίδα και ο διακομιστής (server) που την φιλοξενεί θα είναι απολύτως ελεύθερα από ιούς λογισμικού (virus), σφαλμάτα (bugs) ή άλλα ελαττώματα.
Μολονότι η Υαλοπίνακες Μαρίνης δεν απαλλάσσεται ευθυνών για τυχόν θάνατο ή σωματική βλάβη που μπορεί προκληθούν από δική της αμέλεια, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους αποδέχεστε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Οφείλετε να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις (που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εγκατάσταση λογισμικού επαρκούς προστασίας από ιούς) για την προστασία έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας. 

  1. Νομοθεσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους υπάγεστε στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.